Skip to main content

อาหารเพื่อสุขภาพ และ การดูแลตนเอง (Healthy Food and Self Care)


BUU
เกี่ยวกับรายวิชา (About This Course)


รายวิชาอาหารเพื่อสุขภาพ และการดูแลตนเอง ได้เลือกสรรความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของกระดูก อาหารบำรุงกระดูก ความสำคัญและการเลือกอาหารในผู้มีภาวะเบาหวาน อาหารเสริมเพื่อสุขภาพและความงาม การประเมินสุขภาพด้วยตนเองเบื้องต้น เช่น ภาวะอ้วน ความผิดปกติของปัสสาวะจากการติดเชื้อ การปรับบุคลิกภาพท่านั่งทำงานให้เหมาะสม เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบบกระดูกกล้ามเนื้อ ตลอดจนสอนวิธีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อและออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อคอ บ่า โดยสามารถนำความรู้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ในการทำงาน ตลอดจนแนะนำให้กับคนในครอบครัวหรือบุคคลอันเป็นที่รักได้อีกด้วย


วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Learning Objectives)


1. ผู้เรียนสามารถอธิบายโครงสร้างของกระดูกและอาหารบำรุงกระดูกได้
2. ผู้เรียนสามารถอธิบายอาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้มีภาวะเบาหวานได้
3. ผู้เรียนสามารถอธิบายการเลือกรับประทานอาหารเสริมเพื่อสุขภาพและความงามได้
4. ผู้เรียนสามารถอธิบายการตรวจสุขภาพด้วยตนเองเบื้องต้นได้
5. ผู้เรียนสามารถอธิบายท่านั่งทำงานเพื่อบุคลิกภาพที่ดีและการป้องกันโรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อได้


จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้


จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงการเรียนรู้
จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ต่อสัปดาห์ 1 ชั่วโมงการเรียนรู้/ต่อสัปดาห์


เกณฑ์การวัดและประเมินผล (Evaluation and Score Criteria)


แบบทดสอบระหว่างเรียนทุกบท 60%
แบบทดสอบหลังเรียน (Final Exam) 40%
ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้


อาจารย์ผู้สอน (Course Lecturer)


Course Staff Image #1

รศ.ดร.กรรณิการ์ วงศ์ดี

หัวข้อเรื่อง กินอย่างไรให้กระดูกแข็งแรง

Course Staff Image #2

อาจารย์ทนุอุดม มณีสิงห์

หัวข้อเรื่อง อาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

Course Staff Image #3

รศ.ดร.ปิยะพงษ์ ประเสริฐศรี

หัวข้อเรื่อง อาหารเสริมเพื่อความงาม

Course Staff Image #4

ดร.ทิษฏยา เสมาเงิน

หัวข้อเรื่อง การตรวจสุขภาพด้วยตนเองเบื้องต้น

Course Staff Image #5

ผศ.ดร.พิมลพรรณ ทวีการ วรรณจักร

หัวข้อเรื่อง การปรับท่าทางการนั่งทำงานเพื่อบุคลิกภาพที่ดี

Enroll