Skip to main content

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทางวิชาการระดับ B2 (Academic English Skills Development)


BUU
รายวิชาสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ถึง ชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คำอธิบายรายวิชา

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทางวิชาการ โครงสร้างภาษาอังกฤษ คำศัพท์ หลักการอ่าน การฟัง การพูด การเขียน การนำเสนอ และการวิเคราะห์ข้อมูลภาษาอังกฤษ ตามกรอบอ้างอิงร่วมสหภาพยุโรป (Common European Framework Reference on Language : CEFR)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. สามารถเข้าใจประโยคภาษาอังกฤษที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยเฉพาะในส่วนของที่เป็นข้อเท็จจริง และรูปธรรม สามารถถามตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย คนที่รู้จัก สิ่งของที่ตนเองมีได้ สามารถโต้ตอบด้วยภาษาอังกฤษได้
2. สามารถเข้าใจและอธิบายประโยคภาษาอังกฤษที่มักจะพบเจอบ่อยๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัว ครอบครัว การซื้อสินค้า การเดินทาง ฯลฯ ได้ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับกิจวัตรประจำวันได้ สามารถอธิบายความต้องการของตนเองโดยใช้ประโยคพื้นฐานได้
3. สามารถเข้าใจใจความสำคัญของภาษาอังกฤษในโครงสร้างพื้นฐาน ในเรื่องที่ตนเองมีความคุ้นเคย เช่น เรื่องในที่ทำงาน โรงเรียน เวลาว่าง ฯลฯ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเดินทางได้ สามารถเล่าเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ เหตุการณ์ ความมุ่งหวังของตนเองเป็นภาษาอังกฤษได้ สามารถอธิบายเหตุผล และความคิดเห็นของตนเองสั้น ๆ ได้
4. สามารถเข้าใจใจความสำคัญของภาษาอังกฤษที่ซับซ้อนทั้งในส่วนของข้อเท็จจริง และอารมณ์ความรู้สึกของภาษาได้ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่มีความเกี่ยวข้องกับอาชีพ และความสนใจของตนเอง

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ 36 ชั่วโมง การเรียนรู้ 4 ชั่วโมงการเรียนรู้ต่อสัปดาห์

เกณฑ์การผ่านการเรียนรู้

ผู้เรียนมีคะแนนรวมจากการทดสอบหลังเรียนในแต่ละบทไม่ต่ำกว่า 60% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ผู้รับผิดชอบรายวิชา

ฝ่ายพัฒนานิสิตและปฏิบัติการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Course Staff Image #1

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.เกษมสันต์ พานิชเจริญ

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและปฏิบัติการสอน

Course Staff Image #1

อาจารย์ ดร.วีระพันธ์ พานิชย์

อาจารย์ประจำภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายพัฒนานิสิตและปฏิบัติการสอน ชั้น 2 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1 (QS1) เบอร์โทรศัพท์ 0-3810-2011

Enroll