Skip to main content

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication)


BUU
เกี่ยวกับรายวิชา (About This Course)

รายวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร(Thai for Communication) ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรม เสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติ เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารซึ่งการสื่อสารเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทำให้มีความรู้และ โลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้น อีกทั้งเป็นกระบวนการที่ทำให้สังคมเจริญก้าวหน้า ดังนั้นผู้ที่มีความสามาถในการใช้ภาษาจะส่งผลให้ประสบความสำเร็จในการทำงานและการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

เนื้อหาประกอบด้วย

หน่วยที่ 1: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาไทย

หน่วยที่ 2: ความรู้พื้นฐานการสื่อสาร

หน่วยที่ 3: การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย

หน่วยที่ 4: ปัญหาการใช้ภาษาไทยและกรประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาไทย ได้แก่ ความหมายและความสำคัญของภาษา ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร ลักษณะของภาษาไทย ความงามของภาษาไทย พื้นฐานการสื่อสาร ความหมาย ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร องค์ประกอบของการสื่อสาร ประเภทของการสื่อสาร ปัจจัยที่มีผลต่อการสัมฤทธิ์ผลในการสื่อสาร ปัญหาการใช้ภาษาไทยและฝึกทักษะทางภาษาไทยด้านการฟัง การอ่าน การพูดและการเขียนและแนวทางการประยุกต์ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน

วัตถุประสงค์ (Learning Objectives)

1. ผู้เรียนอธิบายความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยได้

2. ผู้เรียนอธิบายความรู้พื้นฐานในการสื่อสารได้

3. ผู้เรียนฝึกทักษะทางภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพได้

4. ผู้เรียนสามารถระบุปัญหาการใช้ภาษาไทยได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผล (Evaluation and Score Criteria)

มีการวัดและประเมินผลก่อนเรียน (Pre-Test) และแบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Pre-Test และPost-Test เท่ากับ 40 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 70 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะถือว่าผ่านและได้รับ Certificate of Completion ออนไลน์ได้

ข้อแนะนำสำหรับการเรียน (Learning Advice)

 • ผู้เรียนควรทำกิจกรรมแบบฝึกหัดและแบบทดสอบในรายวิชาให้ครบ
 • ผู้เรียนควรทบทวนความเข้าใจเนื้อหาของแต่ละบทเรียนและทำกิจกรรมตามที่ผู้สอนมอบหมาย
 • ผู้เรียนสามารถทำแบบทดสอบได้ข้อละ 1 ครั้งเท่านั้น
 • คุณสมบัติผู้เรียน

  นักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่สนใจสามารถเรียนได้

  จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

  จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 6 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 45 นาที)

  อาจารย์ผู้สอนรายวิชา

  Course Staff Image #1

  อาจารย์ผู้สอนรายวิชาหลัก

  อาจารย์พิมพ์สุพร สุนทรินทร์
 • อาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • Course Staff Image #1

  อาจารย์ผู้สอนรายวิชาร่วม

  อาจารย์กอบกุล ใจกว้าง
 • อาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 • cc

  Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

  “สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรูปแบบเปิดเพื่อพัฒนาศักยภาพกําลังคนในพื้นที่ระเบียง เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

  Enroll