Skip to main content

ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว (French Language and Culture for Tourism)


BUU
เกี่ยวกับรายวิชา (About This Course)

รายวิชา ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว (French Language and Culture for Tourism) มีเนื้อหาเกี่ยวกับคำศัพท์ สำนวน รูปประโยค โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐาน และวัฒนธรรมเจ้าของภาษา เพื่อนำไปติดต่อสื่อสารในบริบทของการท่องเที่ยว เช่น การถามและการบอกเส้นทาง การท่องเที่ยวและการเดินทาง การสั่งอาหารและเครื่องดื่ม และการซื้อและการสั่งของ นอกจากนั้นแล้วบทเรียนออนไลน์นี้ยังมุ่งสร้าง ทักษะความสามารถในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม หรือ Intercultural Communication Competence ซึ่งเป็นการเรียนรู้ เข้าใจ และยอมรับพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรมของประเทศฝรั่งเศสหรือประเทศผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส เพื่อให้การสื่อสารร่วมกันนั้นประสบความสำเร็จ

โดยเนื้อหาประกอบด้วย

บทที่ 1: การถามและการบอกเส้นทาง (Demander une direction et indiquer son chemin)

 • 1.1 การถามและการบอกเส้นทาง (Demander et Indiquer un itinéraire)
 • 1.2 สถานที่สำคัญในเมือง (Endroits importants en ville)
 • 1.3 การบอกตำแหน่งสถานที่ (Exprimer le lieu et la localisation)
 • บทที่ 2: การท่องเที่ยวและการเดินทาง (Voyager et indiquer le mode de déplacement)

 • 2.1 การเดินทางโดยเครื่องบิน (Voyager en avion)
 • 2.2 การเดินทางโดยรถไฟ (Voyager en train)
 • 2.3 การเดินทางด้วยรถบัสและรถไฟใต้ดิน (Voyager en bus et en métro)
 • 2.4 การจองโรงแรมและห้องพัก (Réserver une chambre d'hôtel)
 • บทที่ 3: การสั่งอาหารและเครื่องดื่ม (Commander des plats et des boissons)

 • 3.1 การสั่งอาหาร (Commander)
 • 3.2 อาหารและของหวาน (Plats et desserts)
 • 3.3 การบอกปริมาณของอาหารและเครื่องดื่ม (Exprimer une quantité de plats et de boissons)
 • บทที่ 4: การซื้อและการสั่งของ (Acheter et commander)

 • 4.1 การซื้อของที่ตลาดและร้านค้า (Faire des courses)
 • 4.2 การซื้อเสื้อผ้าและรองเท้า (Faire du shopping)
 • คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

  คำศัพท์ สำนวน ประโยค ภาษาฝรั่งเศสรวมทั้งวัฒนธรรมฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว (Vocabulary expressions and sentences in French and French culture for Tourism)

  วัตถุประสงค์ (Learning Objectives)

 • 1. ผู้เรียนสามารถอธิบายคำศัพท์ สำนวน และหลักไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศสระดับพื้นฐานในบริบทของการท่องเที่ยวได้
 • 2. ผู้เรียนสามารถใช้คำศัพท์ สำนวน และหลักไวยากรณ์แต่งประโยคภาษาฝรั่งเศสระดับพื้นฐานเพื่อนำไปใช้ติดต่อสื่อสารในบริบทของการท่องเที่ยวได้
 • 3. ผู้เรียนสามารถอธิบายวัฒนธรรมฝรั่งเศสเพื่อนำไปใช้ติดต่อสื่อสารในบริบทของการท่องเที่ยวได้
 • เกณฑ์การวัดและประเมินผล (Evaluation and Score Criteria)

  มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อยในแต่ละหน่วยการเรียน (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 60 คะแนน และคะแนนจาก Post-Test เท่ากับ 40 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 70 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะถือว่าผ่านและได้รับ Certificate of Completion ออนไลน์ได้

  ข้อแนะนำสำหรับการเรียน (Learning Advice)

 • 1. ผู้เรียนควรทำกิจกรรมแบบฝึกหัดและแบบทดสอบในรายวิชาให้ครบ
 • 2. ผู้เรียนควรทบทวนความเข้าใจเนื้อหาของแต่ละบทเรียนและทำกิจกรรมตามที่ผู้สอนมอบหมายตลอดจนทำแบบฝึกหัดหลังเรียนอย่างสม่ำเสมอ
 • 3. ผู้เรียนสามารถทำแบบทดสอบได้ข้อละ 2 ครั้งเท่านั้น
 • อาจารย์ผู้สอน (Course Lecturer)

  Course Staff Image #1
  อาจารย์เสกสรร พรมเกษา
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • Image
  Enroll