Skip to main content

สังคมอารยะ: เสรีภาค เสมอภาค และภราดรภาพ


BUU
เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชานี้เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสังคมอารยะที่ประกอบด้วยเสรีภาพ ความเสมอภาค และภราดรภาพ โดยเนื้อหาประกอบด้วย

บทที่ 1 เรื่องเสรีภาพ ประกอบด้วย 4 ตอน ดังนี้

 • ตอนที่ 1 ความหมายของสังคมอารยะ
 • ตอนที่ 2 ความหมายของเสรีภาพ
 • ตอนที่ 3 สิทธิและเสรีภาพของบุคคล
 • ตอนที่ 4 การใช้เสรีภาพในสังคมอารยะ
 • บทที่ 2: เรื่องความเสมอภาค ประกอบด้วย 4 ตอน ดังนี้

 • ตอนที่ 1 ความหมายของความเสมอภาค
 • ตอนที่ 2 หลักการและแนวคิดความเสมอภาค
 • ตอนที่ 3 ความเสมอภาคในโลกเสมือนจริง
 • ตอนที่ 4 การสร้างความเสมอภาคในสังคม
 • บทที่ 3: เรื่องภราดรภาพ ประกอบด้วย 4 ตอน ดังนี้

 • ตอนที่ 1 ความหมายของภราดรภาพ
 • ตอนที่ 2 หลักปฏิบัติที่จะส่งเสริมให้เกิดภราดรภาพในสังคม
 • ตอนที่ 3 ความรักกับการสร้างชาติ – อารยรักสร้างชาติ
 • ตอนที่ 4 สัตยาเคราะห์แบบคานธี: การชุมนุมด้วยความรัก และการดื้อแพ่งต่อความอยุติธรรม
 • เกณฑ์การวัดและประเมินผล

  มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อยในแต่ละบทเรียน (60 คะแนน) และแบบทดสอบหลังเรียน (40 คะแนน) ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 70 ขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่านและได้รับ Certificate of Completion ออนไลน์ได้

  คำแนะนำสำหรับผู้เรียน

  1. ผู้เรียนควรทำกิจกรรมแบบฝึกหัดและแบบทดสอบในรายวิชาให้ครบ

  2. ผู้เรียนควรทบทวนความเข้าใจเนื้อหาของแต่ละบทเรียนและทำกิจกรรมตามที่ผู้สอนมอบหมายตลอดจนทำแบบฝึกหัดหลังเรียนอย่างสม่ำเสมอ

  3. ผู้เรียนสามารถทำแบบทดสอบได้ข้อละ 2 ครั้งเท่านั้น

  อาจารย์ผู้สอน

  Course Staff Image #1

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธิดา แจ้งประจักษ์ #1

  อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยา #1

  Course Staff Image #2

  ดร.สภัสตรา เก้าประดิษฐ์ ทรัพย์ชูกุล #2

  อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยา #2

  Course Staff Image #2

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเชิด หนูอิ่ม #3

  อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยา #3

  Image
  Enroll