Skip to main content

การสร้างสรรค์เนื้อหาเบื้องต้น (Basic Content Creation)


BUU
เกี่ยวกับรายวิชา

องค์ความรู้ด้านการสร้างสรรค์เนื้อหาจะทวีความสำคัญมากขึ้น ไม่เพียงแต่กับผู้ที่อยู่ในแวดวงวิชาชีพการผลิตสื่อหรือการตลาดเท่านั้น แต่มีความสำคัญกับทุกอาชีพไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน .

ในรายวิชานี้ ผู้เรียนจะได้ทำความเข้าใจในเชิงแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการทำงานออกแบบเนื้อหา ความเป็นมาของอาชีพนักสร้างสรรค์เนื้อหา วิธีการสร้างรายได้ กฎหมาย จริยธรรมและข้อควรปฏิบัติในฐานะนักสร้างสรรค์เนื้อหา การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย เรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของแพลตฟอร์มออนไลน์ประเภทต่างๆ วิธีการค้นหาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับสารของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการจะเผยแพร่เนื้อหาไปถึง และการวางแผนการทำงาน การจัดการทรัพยากรเพื่อผลิตและเผยแพร่คอนเทนต์อย่างมืออาชีพ.

คุณสมบัติของผู้เรียน

รายวิชานี้เหมาะสำหรับทุกคนที่สนใจการทำงานด้านการสร้างสรรค์เนื้อหา โดยไม่จำเป็นต้องมีทักษะพื้นฐานใดๆ มาก่อน

เนื้อหา

บทที่ 1: การสร้างสรรค์เนื้อหา (Content Creation) คืออะไร

บทที่ 2: แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ใช้ในการเผยแพร่คอนเทนต์

บทที่ 3: การวิเคราะห์ผู้รับสาร

บทที่ 4: ประเภทของคอนเทนต์

บทที่ 5: การสร้างสรรค์คอนเทนต์

บทที่ 6 การวางแผนเผยแพร่คอนเทนต์

เกณฑ์การประเมิน

แบบทดสอบในบทเรียน 70 คะแนน

สอบปลายภาค 30 คะแนน

ผู้เรียนจะต้องได้คะแนนเกิน 70 คะแนน จึงถือว่าผ่านการประเมิน

(หมายเหตุ) แบบทดสอบและข้อสอบแบบปรนัย สามารถเลือกตอบได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

ผู้รับผิดชอบรายวิชา

Course Staff Image #1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ตวงทอง สรประเสริฐ

อาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา

Enroll