Skip to main content

การประยุกต์ใช้ Collaboration Tools ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และประสานงานภายในองค์กร


BUU
เกี่ยวกับรายวิชา

แนะนำ Collaboration Tools ที่เป็นเครื่องมือเพื่อใช้ในการทำงานร่วมกันระหว่างบุคคล ระหว่างส่วนงาน หรือองค์กร ด้านการจัดเก็บและแบ่งปันข้อมูล การสื่อสาร และการจัดการเอกสาร ทำให้การทำงานสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่ง Collaboration Tools ที่กล่าวถึงในรายวิชานี้ ประกอบด้วย 3 หมวดหมู่ ได้แก่ เครื่องมือสนับสนุนด้านพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและการทำงานเอกสาร เครื่องมือสนับสนุนด้านการเก็บข้อมูลและการทำวิจัย และเครื่องมือสนับสนุนด้านการประชุม โดยมีเนื้อหา 4 เรื่อง ดังนี้

 • เรื่องที่ 1 การประยุกต์ใช้ Collaboration Tools ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและประสานงานภายในองค์กร
 • เรื่องที่ 2 เครื่องมือสนับสนุนด้านพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและการทำงานเอกสาร
 • เรื่องที่ 3 เครื่องมือสนับสนุนด้านการเก็บข้อมูลและการทำวิจัย
 • เรื่องที่ 4 เครื่องมือสนับสนุนด้านการประชุม
 • เกณฑ์การวัดและประเมินผล

  มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อยในแต่ละบทเรียน (60 คะแนน) และแบบทดสอบหลังเรียน (40 คะแนน) ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 70 ขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่านและได้รับ Certificate of Completion ออนไลน์ได้

  คำแนะนำสำหรับผู้เรียน

  1. ผู้เรียนควรทำกิจกรรมแบบฝึกหัดและแบบทดสอบในรายวิชาให้ครบ

  2. ผู้เรียนควรทบทวนความเข้าใจเนื้อหาของแต่ละบทเรียนและทำกิจกรรมตามที่ผู้สอนมอบหมายตลอดจนทำแบบฝึกหัดหลังเรียนอย่างสม่ำเสมอ

  ผู้รับผิดชอบรายวิชา

  Course Staff Image #2

  อาจารย์วิทวัส พันธุมจินดา

  ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

  Course Staff Image #1

  นางสาวยุวธิดา ยะนินทร

  หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมการเรียนการสอน

  Image
  Enroll