Skip to main content

การออกแบบสื่อและการนำเสนอ (Media Design and Presentation)


BUU
เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชา 89530364 การออกแบบสื่อและการนำเสนอเป็นรายวิชาหนึ่งในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยบูรพา

ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มทางด้านเทคโนโลยี ที่เน้นการออกแบบสื่อดิจิทัลให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน

คำอธิบายรายวิชา

การออกแบบสื่อดิจิทัลให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน การนำเสนอเนื้อหาเชิงดิจิทัลอย่างมืออาชีพ การประเมินผลสื่อผสมที่สร้างขึ้นด้วยเครื่องมือมาตรฐาน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : อธิบายหลักการออกแบบการนำเสนอ หลักการเตรียม slide หลักการออกแบบ infographic หลักการจัดทำ VDO และการนำเสนอในที่สาธารณะ รวมทั้งยกตัวอย่างความสำคัญของรายวิชานี้ต่อการเรียนรู้ของมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ได้

LO2 : วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ และจัดทำสื่อดิจิทัลในรูปแบบสไลด์ Infographic และ VDO ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน

LO3 : นำเสนอสื่อดิจิทัลที่ได้ออกแบบไว้ตามหลักการนำเสนอที่ดี การนำเสนอน่าสนใจ และสื่อสารสิ่งที่ต้องการได้อย่างตรงประเด็น

LO4 : ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ในการสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้อย่างรู้เท่าทันและนำผลการศึกษาค้นคว้ามาจัดทำสื่อการนำเสนอได้

การวัดและประเมินผลรายวิชา

  • แบบฝึกหัดระหว่างเรียน 14 ครั้ง 55% (แจ้งผลการประเมินจากระบบ MOOC)
  • ชิ้นงานที่ 1 สร้างสไลด์นำเสนอ 15% (แจ้งผลในห้องเรียนออนไลน์)
  • ชิ้นงานที่ 2 การสร้าง Infographic 15% (แจ้งผลในห้องเรียนออนไลน์)
  • ชิ้นงานที่ 3 การสร้างวิดีโอ 15% (แจ้งผลในห้องเรียนออนไลน์)
  • โดยผู้เรียนจะต้องทำแบบฝึกหัดและชิ้นงานครบทุกงาน และมีผลการศึกษาผ่านตามเกณฑ์เมื่อมีคะแนนรวมทั้งรายวิชาตั้งแต่ 60% ขึ้นไป
Enroll