Skip to main content

ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (Information Literacy for Graduate Students)


BUU
เกี่ยวกับรายวิชา (About this course)

ทักษะการรู้สารสนเทศเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับนิสิต นักศึกษาเพื่อจะแสวงหาความรู้ วิเคราะห์ คัดเลือกและประเมินค่าสารสนเทศที่มีอยู่หลากหลาย รวมถึงสามารถนำสารสนเทศนั้นไปใช้ให้การศึกษา วิจัย ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง โดยเฉพาะยิ่งนิสิต นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่จะต้องทำวิทยานิพนธ์เพื่อสำเร็จการศึกษาและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพามองเห็นความจำเป็นที่จะต้องจัดการอบรมให้ความรู้แก่นิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา จึงได้จัดทำหลักสูตรการอบรมทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาขึ้น และได้พัฒนาการอบรมอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งในปัจจุบัน (พ.ศ.2563) ได้พัฒนาบทเรียนออนไลน์ขึ้นให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการดำเนินชีวิต และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา เหมาะสำหรับการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ สำนักหอสมุดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์แก่นิสิตทุกคนที่ได้ใช้บทเรียนออนไลน์นี้ และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบทเรียนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ประกอบด้วย

1. ผู้เรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

2. ผู้เรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือการจัดการบรรณานุกรมสำหรับใช้ในการทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์

3. ผู้เรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน

การวัดและการประเมินผลการเรียน

1. แบบทดสอบระหว่างเรียนทุกบท 10 %

2. แบบทดสอบหลังเรียน (Final Exam) 90 %

คุณสมบัติผู้เรียน

สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

อาจารย์ผู้สอน (Course Lecturer)

นางสาวนิสาชล กาญจนพิชิต

บรรณารักษ์ชำนาญการ
e-mail : kanjanapichit@hotmail.com
Tel : 0-3810-2490

นางสาวสุภาวดี เพขรชื่นสกุล

บรรณารักษ์ชำนาญการ
e-mail : supawadeep@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2490

นางสาวอุฬาริน เฉยศิริ

บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
e-mail : urarin@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2490

นางสาวฐิติชญาน์ ทวนดิลก

บรรณารักษ์ชำนาญการ
e-mail : thitichaya@go.buu.ac.th
Tel : 0-3810-2490

นางสาวอังศุรัตน์ ระยา

นักเอกสารสนเทศ
e-mail : augsurat.ra@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2490
Enroll