Skip to main content

องค์ประกอบการจัดการแบบจำลองทางธุรกิจ:Management Function-Business Model Canvas(BMC)


BUU
เกี่ยวกับรายวิชา

แบบจำลองทางธุรกิจ Business Model Canvas :BMC เรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางธุรกิจด้วยแบบจำลอง 9 ช่อง ที่อยู้ในกระดาษแผ่นเดียว เพื่อให้เห็นภาพคงวามเชื่อมโยงเกี่ยวกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยภายใน เช่น คุณค่าสินค้าหรือบริการ เช่น คุณค่าของสินค้าหรือบริการ ทรัพยากรที่ใช้ การสนับสนันจากพันธมิตร และปัจจัยภายนอก ได้แก่ ลูกค้า การสนับสนุนจากพันธมิตร

พื้นฐานผู้เรียน

รายวิชานี้สำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป

ผู้สอน

Course Staff Image #1

อ.ดร. วชิราภรณ์ ศรีพุทธ

อาจารย์ประจำสาขาบริหารธุรกิจ

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี

Enroll